>Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van ons bedrijf.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ProCure Solutions, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” en een Opdrachtgever.
 2. Op alle offertes, (opdracht)bevestigingen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. Acceptatie van een offerte of (opdracht)bevestiging c.q. het op een andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd. Als dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen die door de opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand middels een schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever c.q. een schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer van een opdracht aan de opdrachtgever.
 3. Indien een acceptatie van een offerte voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.
 5. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Duur overeenkomst en ontbinding

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden, indien:
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanig aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden genomen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed     vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever, derden in te schakelen. Indien niet praktisch onmogelijk zal de opdrachtgever hiervan vooraf om toestemming worden gevraagd. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 3. Indien door opdrachtgever of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van wat waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin jaarlijks gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

Artikel 6 Annulering

 1. Indien opdrachtgever de reeds geplande afspraak wijzigt, dient dit uiterlijk 24 uur voor overeengekomen tijdstip kenbaar worden gemaakt.
 2. Indien annulering van een bevestigde opdracht of geplande afspraak niet of te laat geschiedt door opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort haar rechtop betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 7 Betaling

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen waaronder die van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.
 4. Dienstverlening voor de opdrachtgever zal door de opdrachtnemer middels een factuur in rekening worden gebracht.
 5. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de geldende wettelijke rente per maand verschuldigd aan opdrachtnemer over de hoofdsom van het openstaande bedrag.
 7. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever (hieronder vallen onder ander de kosten van een door opdrachtnemer ingeschakeld incassobureau, advocaat en/of deurwaarder).

Artikel 8 Retentierecht

 1. De opdrachtnemer is bevoegd om de afgifte van zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst en/of ten behoeve van opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot het moment dat hij volledige betaling heeft ontvangen van de op dat moment nog bestaande betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, dan wel tot nakoming daarvan voldoende zeker is gesteld.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, wordt nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien er zich aan de zijde van de opdrachtnemer een overmacht situatie voordoet die gedurende drie maanden voortduurt, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. De genoemde termijn van drie maanden zal niet gelden indien het van de opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst na het intreden van de overmacht situatie nog voortduurt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de opdrachtnemer is sprake van een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze een inhoudelijke garantie af noch is de opdrachtnemer op enige wijze aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde van dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever c.q. werknemers van de opdrachtgever voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende tekortkoming van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het tekortschieten van de opdrachtnemer en of door de opdrachtnemer ingeschakelde personen, in nakoming van de verplichtingen uit de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geldende overeenkomst van opdracht.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het door opdrachtgever en/of door een werknemer van de opdrachtgever niet opvolgen van door de opdrachtnemer verstrekte mondelinge en/of schriftelijke adviezen.
 5. Indien de informatie van de opdrachtgever die door de opdrachtnemer of derden is opgeslagen beschadigd of teniet gaat, is de opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
 6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 7. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiend uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijving van leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken dan door opdrachtgever geleden directe vermogensschade, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 8. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen. In dit kader is de opdrachtgever gehouden om binnen een redelijke termijn, doch zo snel als mogelijk, nadat de opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan mededeling te doen aan de opdrachtnemer. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is de opdrachtnemer op geen enkele wijze jegens opdrachtgever aansprakelijk. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de door de opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een gepaste wijze die past bij, en aansluit bij de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
 9. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden jegens de opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakt kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering van door de opdrachtnemer van de opdracht.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom die zijn verbonden aan zichzelf en aan de producten die hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en de resultaten van de werkzaamheden van de opdrachtnemer, waaronder inbegrepen werkwijzen, adviezen, (model-) contracten, systeemontwerpen en andere producten in de meest ruime zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden direct of indirect te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 12  Geheimhouding

 1. De  opdrachtnemer  zal  alle  informatie  betreffende  de  opdrachtgever  dan  wel  een  werknemer  van  de  opdrachtgever die  zij  verkrijgt  bij  de  uitvoering  van  haar  diensten  vertrouwelijk  behandelen  en  deze  informatie  niet  aan  derden verstrekken, behoudens voor zover  de opdrachtnemer in gevolge  een wettelijk voorschrift  daartoe verplicht is of de opdrachtnemer toestemming heeft verkregen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, en eventueel ook door bemiddeling door een derde, te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.